Tag: poręczenie majątkowe

Środek zapobiegawczy, który organy ścigania stosują wobec podejrzanego lub oskarżonego w postępowaniu karnym.